Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego

INFOTAINMENT HOPLON – UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO
Ostatnia Aktualizacja dnia 1 października 2020.

WAŻNA INFORMACJA PRAWNA!
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZĄ UMOWĄ PRZED ZAAKCEPTOWANIEM JEJ WARUNKÓW. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO JEST ZAWARTA MIĘDZY TOBĄ JAKO UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM (TY LUB TWÓJ/TOBIE) A FIRMĄ INFOTAINMENT HOPLON („HOPLON”, „MY”, „NAS” LUB „NASZ”).
JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ ZE WSZYSTKIMI WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO, NIE MOŻESZ KONTYNUOWAĆ PROCEDURY I MUSISZ NATYCHMIAST ZAMKNĄĆ OPROGRAMOWANIE.
PRZECHODZĄC PRZEZ TEN EKRAN LUB INSTALUJĄC, KOPIUJĄC LUB W INNY SPOSÓB UŻYWAJĄC OPROGRAMOWANIA (ZGODNIE Z DEFINICJĄ PONIŻEJ), ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ OŚWIADCZASZ I GWARANTUJESZ FIRMIE HOPLON, ŻE PRZECZYTAŁEŚ NINIEJSZĄ UMOWĘ, ROZUMIESZ JĄ, I ŻE MASZ CO NAJMNIEJ TRZYNAŚCIE LAT (NAWET JEŚLI ZAWIERASZ NINIEJSZĄ UMOWĘ W IMIENIU UPOWAŻNIONEGO UŻYTKOWNIKA, KTÓRY RÓWNIEŻ MA CO NAJMNIEJ TRZYNAŚCIE LAT).
AKCEPTUJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ, ZGADZASZ SIĘ RÓWNIEŻ NA POLITYKĘ PRYWATNOŚCI ONLINE FIRMY HOPLON („POLITYKA PRYWATNOŚCI”), WARUNKI ONLINE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ UMOWĘ UŻYTKOWANIA („WARUNKI UŻYTKOWANIA”), KTÓRE SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE OFICJALNEGO WSPARCIA POD ADRESEM <https://www.heavymetalmachines.com/site/suporte/>. PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE.
JEŚLI KUPIŁEŚ NINIEJSZĄ GRĘ LUB INNY KONTENT CYFROWY (NP. WIRTUALNĄ WALUTĘ, WIRTUALNE PRZEDMIOTY, PRZEPUSTKĘ SEZONOWĄ, DLC) OD ZEWNĘTRZNEGO SPRZEDAWCY LUB DYSTRYBUTORA, ZWROTY KOSZTÓW OPROGRAMOWANIA PODLEGAJĄ POLITYCE ZWROTÓW TEGO SPRZEDAWCY LUB DYSTRYBUTORA. JEŚLI KUPIŁEŚ NINIEJSZĄ GRĘ LUB INNY KONTENT CYFROWY (NP. WIRTUALNĄ WALUTĘ, WIRTUALNE PRZEDMIOTY, PRZEPUSTKĘ SEZONOWĄ, DLC) BEZPOŚREDNIO OD FIRMY HOPLON, A NIE OD SPRZEDAWCY LUB DYSTRYBUTORA, I ODRZUCISZ WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY W CIĄGU TRZYDZIESTU DNI KALENDARZOWYCH OD DATY ZAKUPU, TO MOŻESZ KWALIFIKOWAĆ SIĘ DO ZWROTU, A TWOJA SPRAWA ZOSTANIE ROZPATRZONA PRZEZ ZESPÓŁ FINANSOWY HOPLON.
Warunki niniejszej Umowy mogą być zmieniane, uzupełniane lub modyfikowane w dowolnym momencie przez firmę Hoplon według jej własnego uznania, w tym, bez ograniczeń, gdy zaktualizuje ona lub uaktualni oprogramowanie, które wejdzie w życie po uprzednim powiadomieniu w następujący sposób: firma Hoplon opublikuje zaktualizowaną wersję niniejszej Umowy w zakładce wsparcia na stronie internetowej Heavy Metal Machines pod adresem https://www.heavymetalmachines.com/site/suporte/. Firma Hoplon może również dostarczyć inne powiadomienie, które wybierze według własnego uznania. Jeśli jakiekolwiek przyszłe zmiany w niniejszej Umowie będą dla Ciebie nie do zaakceptowania lub spowodują, że przestaniesz przestrzegać niniejszej Umowy, możesz ją rozwiązać zgodnie z sekcją 6 poniżej. Instalacja i korzystanie z jakichkolwiek aktualizacji, uaktualnień lub modyfikacji wprowadzonych przez firmę Hoplon do Oprogramowania lub dalsze korzystanie z Oprogramowania po publikacji powiadomienia o zmianach w niniejszej Umowie, ostatecznie oznacza akceptację tych zmian. Firma Hoplon może w dowolnym momencie zmienić, zmodyfikować, zawiesić lub przerwać dowolny aspekt Oprogramowania. Hoplon może również nałożyć ograniczenia na niektóre funkcje lub ograniczyć dostęp do części lub całości Oprogramowania bez wcześniejszego powiadomienia i bez poniesienia odpowiedzialności.

1. ZAKRES UMOWY.
Niniejsza Umowa jest kontraktem prawnym pomiędzy Tobą a firmą Hoplon, dotyczącym gry towarzyszącej niniejszej Umowie, która obejmuje interaktywne oprogramowanie rozrywkowe zatytułowane „HEAVY METAL MACHINES” wyłącznie w formacie kodu obiektowego oraz powiązane nośniki, Dokumentację i ewentualne Aktualizacje dostarczone przez firmę Hoplon, i na które otrzymałeś licencję zgodnie z niniejszą Umową (łącznie „Oprogramowanie”). Użyta w niniejszej Umowie „Dokumentacja” oznacza Warunki użytkowania i Politykę prywatności, a także wszelkie instrukcje użytkownika, które Hoplon udostępnia licencjobiorcom HEAVY METAL MACHINES. W rozumieniu niniejszej Umowy „Aktualizacje” oznaczają wszelkie modyfikacje, aktualizacje i uaktualnienia do Oprogramowania, które Hoplon udostępnia licencjobiorcom HEAVY METAL MACHINES. Oprogramowania można używać wyłącznie po uzyskaniu od firmy Hoplon dostępu do gry HEAVY METAL MACHINES („Usługa”) poprzez autoryzowany kanał dystrybucji stron trzecich, zatwierdzonego przez firmę Hoplon (np. Microsoft Corporation, Valve Corporation, Sony Interactive Entertainment), który podlega odrębnym Warunkom użytkowania i będzie wymagał założenia konta u tychże stron trzecich. Warunki użytkowania i Polityka prywatności są włączone do niniejszej Umowy. Warunki użytkowania i Polityka prywatności mogą zostać zmienione przez firmę Hoplon za uprzednim powiadomieniem lub bez. Oprogramowanie oraz wszelkie kopie i pochodne Oprogramowania są własnością firmy Hoplon i są objęte prawem autorskim. Jakiekolwiek użycie, powielanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie Oprogramowania, które nie jest wyraźnie dozwolone w warunkach niniejszej Umowy, jest wyraźnie zabronione. Wszelkie prawa do Oprogramowania, które nie zostały przyznane w niniejszym dokumencie, są niniejszym wyraźnie zastrzeżone przez firmę Hoplon. Wszelkie dozwolone treści generowane przez użytkowników, oparte na Oprogramowaniu lub w nim zawarte, stanowią pochodne Oprogramowania, a firma Hoplon zachowuje do nich wszelkie prawa, tytuły i udziały.

2. LICENCJA OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA
Hoplon przyznaje Ci osobiste, niewyłączne, nieprzenoszalne, niepodlegające sublicencjonowaniu ograniczone prawo i licencję na instalację i używanie Oprogramowania na kompatybilnych urządzeniach, które posiadasz lub kontrolujesz do osobistego użytku rozrywkowego („Licencja”). Prawa, które Hoplon przyznaje Ci w ramach Licencji, podlegają warunkom niniejszej Umowy i możesz korzystać z Licencji tylko wtedy, gdy przestrzegasz wszystkich obowiązujących warunków.
Licencja zaczyna obowiązywać w dniu zaakceptowania niniejszej Umowy. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie jest sprzedawane w ramach Licencji. Licencja nie przyznaje Ci żadnego tytułu ani prawa własności do Oprogramowania.

3. OGRANICZENIA LICENCYJNE
Ograniczona licencja na użytek osobisty udzielona użytkownikowi w Sekcji 2 podlega następującym ograniczeniom, a także wszystkim innym warunkom niniejszej Umowy (łącznie „Ograniczenia Licencyjne”). Zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach nie będziesz:
a. sprzedawać, udzielać podlicencji, wypożyczać, dzierżawić lub w inny sposób przekazywać oprogramowania, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie;
b. dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować, dezasemblować lub w inny sposób uzyskiwać kodu źródłowego z Oprogramowania lub zmniejszać Oprogramowania do postaci czytelnej dla człowieka, z wyjątkiem przypadków, w których takie działania są wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo;
c. kopiować ani powielać Oprogramowania w całości lub w części; możesz jednak wykonać jedną (1) kopię oprogramowania gry i instrukcji obsługi wyłącznie w celach archiwalnych;
d. modyfikować, tłumaczyć ani tworzyć dzieł pochodnych opartych na oprogramowaniu, usłudze lub doświadczeniu związanym z oprogramowaniem lub z ich wykorzystaniem;
e. usuwać lub modyfikować jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych lub innych informacji o prawach własności zawartych w lub dotyczących Oprogramowania, usługi, gry lub jakiejkolwiek ich części;
f. używać cheatów, oprogramowania do automatyzacji (botów), hacków, modów lub innego nieautoryzowanego oprogramowania, narzędzi lub treści stron trzecich zaprojektowanych do lub zdolnych do modyfikowania Oprogramowania, Usługi, Witryny HEAVY METAL MACHINES lub jakichkolwiek innych jego części;
g. używać jakiegokolwiek nieautoryzowanego oprogramowania stron trzecich, które przechwytuje, „wydobywa” lub w inny sposób zbiera informacje z, w ramach lub za pośrednictwem Oprogramowania lub Usługi, w tym między innymi oprogramowania odczytującego obszary pamięci RAM używanej przez Oprogramowanie do przechowywania informacji o postaciach, elementach w grze lub środowisku Oprogramowania; firma Hoplon może jednak, według własnego uznania, zezwolić na używanie określonych interfejsów użytkownika stron trzecich i/lub zezwolić na pewne działania „eksploracji danych” w indywidualnych przypadkach;
h. modyfikować, zezwalać lub powodować modyfikację jakichkolwiek plików, które są częścią Oprogramowania gry w jakikolwiek sposób, który nie został wyraźnie autoryzowany na piśmie przez firmę Hoplon w jakimkolwiek przypadku;
i. hostować, dostarczać lub rozwijać usługi kojarzenia oprogramowania, bądź usługi lub przechwytywać, emulować, czy przekierowywać protokołów komunikacyjnych używanych przez firmę Hoplon w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek celu, w tym między innymi w nieautoryzowanej grze przez Internet, sieciowej lub w ramach sieci agregacji treści;
j. ułatwiać, tworzyć lub utrzymywać nieautoryzowanych połączeń z Oprogramowaniem lub Usługą, w tym między innymi (i) wszelkich połączeń z jakimkolwiek nieautoryzowanym serwerem, który emuluje lub usiłuje emulować; lub (ii) wszelkich połączeń przy użyciu programów lub narzędzi niezatwierdzonych wyraźnie pisemnie przez firmę Hoplon w jakimkolwiek przypadku;
k. tworzyć jakiegokolwiek innego oprogramowania lub treści, które zawierają oprogramowanie lub usługę lub jakąkolwiek ich część; lub
l sprzedawać, udzielać zabezpieczeń lub przekazywać reprodukcji Oprogramowania innym stronom w jakikolwiek sposób, który nie został wyraźnie autoryzowany w niniejszej Umowie, ani też wynajmować, dzierżawić lub udzielać licencji na Oprogramowanie innym osobom.

4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi oraz międzynarodowymi traktatami, konwencjami i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich. W stosunkach między Tobą a firmą Hoplon, Hoplon wyłącznie:
a. Zachowa wszystkie prawa, tytuły i udziały w oraz dotyczące Oprogramowania, Usługi, Witryny, Twojego konta oraz wszelkich modyfikacji i ulepszeń tego oprogramowania oraz ich kopii i pochodnych, w tym między innymi wszelkiej zawartości Oprogramowania, Aktualizacji i dostarczonej Ci Dokumentacji. Oprogramowanie może zawierać materiały licencjonowane przez strony trzecie, a licencjodawcy tych materiałów mogą dochodzić swoich praw w przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy. Nie uzyskasz żadnych praw własności do swojego Konta, Oprogramowania, Usługi, Witryny, zawartości gry, Aktualizacji lub Dokumentacji.
b. HEAVY METAL MACHINES® oraz niektóre powiązane nazwy i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi, znakami usługowymi i/lub nazwami handlowymi firmy Hoplon. Te i wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe używane przez lub w związku z Oprogramowaniem („Znaki”) są prawami własności przysługującymi firmie Hoplon lub ich licencjodawcom.
c. W relacjach pomiędzy Tobą a firmą Hoplon potwierdzasz, że Hoplon ma wyłączne prawa do Oprogramowania oraz, że Oprogramowanie to jest unikatowe i oryginalne, pochodzi od firmy Hoplon oraz, że Hoplon jest jego wyłącznym właścicielem. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, w żadnym momencie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy lub po jej zakończeniu nie będziesz kwestionować, bezpośrednio lub pośrednio, wyłącznych praw, tytułów i udziałów firmy Hoplon do Oprogramowania ani jego ważności. Zgadzasz się niezwłocznie przenieść na firmę Hoplon wszelkie prawa, które możesz uzyskać do Oprogramowania, wynikające z obowiązującego prawa i niniejszym wyznaczasz firmę Hoplon jako swojego pełnomocnika do tego celu.

5. ZGODA NA MONITOROWANIE
PODCZAS URUCHOMIENIA FIRMA HOPLON MOŻE MONITOROWAĆ UŻYTKOWANIE I ODTWARZANIE OPROGRAMOWANIA ORAZ GROMADZIĆ DANE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA. PONADTO OPROGRAMOWANIE I WSZELKIE POWIĄZANE USŁUGI FIRMY HOPLON MOGĄ MONITOROWAĆ PAMIĘĆ O DOSTĘPIE SWOBODNYM (RAM) KAŻDEGO URZĄDZENIA SPRZĘTOWEGO POD KĄTEM NIEAUTORYZOWANYCH PROGRAMÓW INNYCH FIRM DZIAŁAJĄCYCH RÓWNOLEGLE Z OPROGRAMOWANIEM. NIEAUTORYZOWANY PROGRAM STRONY TRZECIEJ W ROZUMIENIU NINIEJSZEGO DOKUMENTU BĘDZIE ZDEFINIOWANY JAKO DOWOLNE OPROGRAMOWANIE STRONY TRZECIEJ ZABRONIONE NA MOCY PUNKTU 3. W PRZYPADKU, GDY OPROGRAMOWANIE LUB JAKIEKOLWIEK POWIĄZANE USŁUGI FIRMY HOPLON WYKRYJĄ NIEAUTORYZOWANY PROGRAM STRONY TRZECIEJ, OPROGRAMOWANIE LUB ODPOWIEDNIE USŁUGI FIRMY HOPLON MOGĄ PRZEKAZAĆ INFORMACJE ZWROTNE DO FIRMY HOPLON, W TYM MIĘDZY INNYMI NAZWĘ TWOJEGO KONTA, SZCZEGÓŁY I INFORMACJE O WYKRYTYM NIEAUTORYZOWANYM PROGRAMIE STRONY TRZECIEJ, GODZINĘ, DATĘ I INNE ISTOTNE INFORMACJE. A FIRMA HOPLON MOŻE SKORZYSTAĆ Z NIEKTÓRYCH LUB WSZYSTKICH SWOICH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY ZA UPRZEDNIM POWIADOMIENIEM LUB BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA, W TYM MIĘDZY INNYMI Z PRAWA DO WYPOWIEDZENIA NINIEJSZEJ UMOWY I PRAWA DO DALSZEGO KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA.

6. ZAKOŃCZENIE
Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu jej rozwiązania. Możesz wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie poprzez (a) trwałe zniszczenie wszystkich kopii Oprogramowania, które posiadasz lub kontrolujesz; lub (b) całkowite usunięcie Gry z każdego komputera lub urządzenia, na którym zainstalowałeś Oprogramowanie; lub (c) powiadomienie firmy Hoplon o zamiarze rozwiązania niniejszej Umowy. Hoplon może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez powodu, z wypowiedzeniem lub bez. Po zakończeniu umowy z jakiegokolwiek powodu wszystkie licencje udzielone użytkownikowi w niniejszej Umowie natychmiast wygasną, a użytkownik musi natychmiast i trwale zniszczyć wszystkie posiadane przez siebie kopie Oprogramowania oraz całkowicie usunąć Oprogramowanie gry z każdego komputera lub urządzenia sprzętowego, na którym zainstalował oprogramowanie.

7. POPRAWKI I AKTUALIZACJE.
Hoplon może dostarczać poprawki, aktualizacje lub uaktualnienia do Oprogramowania, które muszą zostać zainstalowane w celu dalszego korzystania z Oprogramowania lub Usług. Hoplon może zdalnie aktualizować Oprogramowanie bez powiadamiania użytkownika, a Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na stosowanie przez firmę Hoplon poprawek, aktualizacji i uaktualnień. Hoplon może w dowolnym momencie zmodyfikować, zawiesić, przerwać, zastąpić, wymienić lub ograniczyć dostęp do dowolnego aspektu Oprogramowania lub Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Oprogramowania lub Usług nie daje mu żadnych korzyści finansowych ani innych, w żadnym aspekcie Oprogramowania lub Usług, włączając (w stosownych przypadkach) jakiekolwiek nagrody w grze, trofea, osiągnięcia, poziomy postaci, walutę gry lub kontent. Przyjmujesz również do wiadomości, że wszelkie dane postaci, postęp w grze, dostosowanie gry lub inne dane związane z korzystaniem z Oprogramowania lub Usług mogą przestać być dla Ciebie dostępne w dowolnym momencie bez powiadomienia ze strony firmy Hoplon, w tym między innymi po wprowadzeniu poprawek, aktualizacji lub uaktualnień stosowanych przez Hoplon. Hoplon nie ma żadnych zobowiązań w zakresie konserwacji ani wsparcia w odniesieniu do Oprogramowania lub Usług.

8. CZAS TRWANIA KOMPONENTU „ONLINE” GRY
Oprogramowanie to gra „online”, w którą należy grać przez Internet za pośrednictwem Usługi świadczonej przez firmę Hoplon. Rozumiesz i zgadzasz się, że Usługa ta jest świadczona przez firmę Hoplon według własnego uznania i może zostać zakończona lub w inny sposób przerwana przez nią zgodnie z Warunkami użytkowania.

9. OGRANICZONA GWARACJA.
Oprogramowanie (w tym dowolna Waluta gry i Kontent) oraz Usługi są dostarczane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”, „ze wszystkimi wadami” i bez jakiejkolwiek gwarancji. Firma Hoplon, jej licencjodawcy oraz jej i ich podmioty stowarzyszone nie udzielają żadnej gwarancji na to, że (1) Oprogramowanie lub usługi będą działać prawidłowo, (2) że oprogramowanie lub usługi spełnią wymagania użytkownika, (3) że działanie oprogramowania lub Usługi będą działać nieprzerwanie, bez błędów lub bugów w dowolnych lub we wszystkich okolicznościach, lub (4) że jakiekolwiek wady Oprogramowania lub Usług mogą lub zostaną naprawione. Firma Hoplon, jej licencjodawcy oraz jej i ich podmioty stowarzyszone nie gwarantują ciągłego, bezbłędnego, wolnego od wirusów ani bezpiecznego działania lub dostępu do Oprogramowania i Usług. Całe ryzyko wynikające z użytkowania lub działania oprogramowania i usług (w tym między innymi oprogramowania gry, instrukcji obsługi i dokumentacji) spoczywa na użytkowniku. Niniejszy ustęp będzie miał zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
ANI FIRMA HOPLON, ANI JEJ SPÓŁKA SIOSTRA, SPÓŁKI ZALEŻNE, STOWARZYSZONE, PARTNERZY ANI SPRZEDAWCY NIE BĘDĄ W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WYNIKAJĄCE Z OPROGRAMOWANIA LUB KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA LUB USŁUGI, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA STRATY DANYCH, UTRATĘ WARTOŚCI, WSTRZYMANIE PRACY, AWARIĘ LUB WADLIWE DZIAŁANIE KOMPUTERA, AWARIĘ SPRZĘTU LUB WSZELKIE INNE SZKODY LUB STRATY. PONADTO ANI FIRMA HOPLON, ANI JEJ SPÓŁKA SIOSTRA, SPÓŁKI ZALEŻNE, STOWARZYSZONE, PARTNERZY ANI SPRZEDAWCY NIE BĘDĄ W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB USZKODZENIA WZGLĘDEM GRACZY, TOWARÓW WIRTUALNYCH (NP. SPRZĘTU, BRONI, SKÓRY, PAKIETÓW AUDIO, STYLU ITP.) LUB WALUTY, KONTA, STATYSTYKI LUB POZYCJI UŻYTKOWNIKÓW, RANGI LUB INFORMACJI O PROFILU PRZECHOWYWANYCH PRZEZ OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGĘ. HOPLON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZERWY W ŚWIADCZENIU USŁUG, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA PRZERWY ISP, AWARIE OPROGRAMOWANIA LUB SPRZĘTU ANI ZA ŻADNE INNE ZDARZENIA, KTÓRE MOGĄ SKUTKOWAĆ UTRATĄ DANYCH LUB ZAKŁÓCENIEM USŁUGI. W ŻADNYM WYPADKU HOPLON NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WZOROWE, NASTĘPCZE LUB KARNE. W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY HOPLON LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEJ SPÓŁKI SIOSTRY, SPÓŁEK ZALEŻNYCH, STOWARZYSZONYCH, PARTNERÓW LUB SPRZEDAWCÓW, WYNIKAJĄCA Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA LUB W INNY SPOSÓB, NIE PRZEKROCZY ŁĄCZNIE OPŁAT ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ FIRMY HOPLON W CIĄGU SZEŚCIU (6) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO PRZED DATĄ POWSTANIA TAKIEGO ROSZCZENIA.

11. ODSZKODOWANIE.
Niniejszym zgadzasz się bronić, zabezpieczać i utrzymywać firmę Hoplon i jej spółkę siostrę, spółki zależne, stowarzyszone i sprzedawców z dala od wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, strat, obrażeń, uszkodzeń, kosztów lub wydatków (w tym rozsądnych honorariów prawników) poniesionych przez firmę Hoplon wynikających z lub związanych z korzystaniem z oprogramowania lub usług. Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

12. ŚRODKI ZARADCZE.
Niniejszym zgadzasz się, że firma Hoplon doznałaby nieodwracalnego uszczerbku, gdyby warunki niniejszej Umowy nie były wyraźnie egzekwowane, i w związku z tym zgadzasz się, że firma Hoplon będzie uprawniona, bez kaucji, innego zabezpieczenia lub dowodu szkody, do odpowiednich środków zaradczych w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji w odniesieniu do jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy, które to środki zaradcze będą uzupełnieniem innych środków, jakie firmie Hoplon mogłyby w inny sposób przysługiwać na mocy obowiązującego prawa. W przypadku wniesienia sprawy sądowej przez którąkolwiek ze stron w związku z niniejszą Umową, strona wygrywająca w takim postępowaniu sądowym jest uprawniona do odzyskania od drugiej strony zwrotu wszystkich kosztów, honorariów prawników i innych wydatków poniesionych przez tę stronę wygrywającą w sporze.

13. PRAWO WŁAŚCIWE, ROZSTRZYGANIE SPORÓW.
a. Aby przyspieszyć rozstrzygnięcie i kontrolować koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszą Umową („Spór”), Ty i firma Hoplon zgadzacie się najpierw podjąć próbę negocjowania wszelkich sporów (z wyjątkiem sporów wyraźnie określonych poniżej) nieformalnie przez co najmniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych przed wszczęciem jakiegokolwiek postępowania arbitrażowego lub sądowego. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po pisemnym zawiadomieniu jednej strony przez drugą. Twoje zawiadomienie o sporze musi być wysłane do Hoplon Infotainment S.A .; Rua Nirberto Haase, 100, 88035-215; Florianópolis-SC, Brazylia. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę konta, którego używasz podczas gry w Heavy Metal Machines, adres, pod którym można się z Tobą skontaktować, na czym polega problem i jakie są Twoje oczekiwania wobec firmy Hoplon. Jeśli firma rozpocznie z Tobą spór, prześle Zawiadomienie o Sporze na Twój adres e-mail oraz podany przez Ciebie adres rozliczeniowy.
b. Jeśli Ty i firma Hoplon nie jesteście w stanie rozwiązać sporu w drodze nieformalnych negocjacji, Ty lub firma Hoplon możecie zdecydować o ostatecznym i wyłącznym rozstrzygnięciu sporu (z wyjątkiem sporów wyraźnie wykreślonych poniżej) w drodze wiążącego arbitrażu. Wszelki wybór arbitrażu jednej ze stron będzie ostateczny i wiążący dla drugiej. ROZUMIESZ, ŻE GDYBY NIE NINIEJSZE POSTANOWIENIE, MIAŁBYŚ PRAWO WYSTĄPIĆ DO SĄDU I ODBYĆ PROCES.
c. Ty i firma Hoplon zgadzacie się, że jakikolwiek arbitraż będzie ograniczony do Sporu między firmą a Tobą indywidualnie. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo (i) żaden arbitraż nie będzie łączony z żadnym innym; (ii) nie ma prawa ani upoważnienia, aby jakikolwiek Spór był rozstrzygany na zasadzie pozwu zbiorowego lub z wykorzystaniem procedur pozwu zbiorowego; oraz (iii) nie ma prawa ani upoważnienia do wniesienia Sporu w charakterze rzekomego przedstawiciela w imieniu ogółu społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób.
d. Ty i firma Hoplon zgadzacie się, że następujące Spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji i wiążącego arbitrażu: (i) wszelkie Spory mające na celu wyegzekwowanie lub ochronę lub dotyczące ważności jakichkolwiek praw własności intelektualnej Twojej lub firmy Hoplon; (ii) wszelkie Spory związane lub wynikające z zarzutów kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia; oraz (iii) wszelkie roszczenia o postanowienie o zabezpieczeniu.
e. Wszelkie postępowania arbitrażowe zostaną wszczęte w Sądzie Arbitrażowym w Londynie zgodnie z przepisami Regulaminu LCIA, które są uważane za włączone przez odniesienie do niniejszej klauzuli. Liczba arbitrów będzie wynosić trzech. Językiem używanym w postępowaniu arbitrażowym będzie język angielski. Miejscem arbitrażu będzie Londyn, Zjednoczone Królestwo. Wszelkie spory niepodlegające arbitrażowi (inne niż roszczenia realizowane w jakimkolwiek sądzie ds. Drobnych roszczeń) lub w przypadku, gdy nie wybrano arbitrażu, będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii, a Ty i firma Hoplon zgadzacie się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.
f. O ile nie określono inaczej w niniejszej Umowie, niniejsza Umowa podlega prawu Anglii i Walii i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem, bez względu na konflikt zasad prawnych.
g. Ty i firma Hoplon zgadzacie się, że jeśli jakakolwiek część niniejszej sekcji 13 zostanie uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną (z wyjątkiem dowolnej części sekcji 13(d)), część ta zostanie odcięta, a pozostała część stosownej/ych sekcji powinna mieć pełną moc i skutek. Jeśli sekcja 13(d) zostanie uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, wówczas ani Ty, ani firma Hoplon nie zdecydujecie się na rozstrzyganie sporów wchodzących w zakres tej części sekcji 13(d) uznanej za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a taki spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd jurysdykcji właściwej w Anglii i Walii, a Ty i firma Hoplon zgadzacie się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.

14. INNE.
Niniejsza Umowa stanowi i zawiera całość porozumienia między stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne umowy; pod warunkiem jednak, że niniejsza Umowa będzie współistnieć z Warunkami korzystania i nie będzie ich zastępować. W zakresie, w jakim postanowienia niniejszej Umowy są sprzeczne z postanowieniami Warunków korzystania, rozstrzygające są sprzeczne postanowienia Warunków korzystania. Postanowienia sekcji 3, 4, 5 i 9-13 zachowują ważność po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnego powodu. Z zastrzeżeniem punktu 13(f), jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niewykonalne, postanowienie to zostanie zerwane, a pozostała część Umowy uzyska pełną moc i skuteczność.
Oryginał niniejszej Umowy jest w języku angielskim; wszelkie tłumaczenia są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Wyraźnym życzeniem stron jest, aby niniejsze Warunki i wszystkie powiązane dokumenty zostały sporządzone w języku angielskim. Zrzekasz się wszelkich praw, jakie możesz mieć zgodnie z prawem swojego kraju, aby niniejsza Umowa była napisana lub interpretowana w języku innego dowolnego kraju.
Niniejsza Umowa opisuje niektóre prawa. Możesz mieć inne prawa wynikające z przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji. Niniejsza Umowa nie zmienia Twoich praw wynikających z przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji, jeśli prawo Twojej jurysdykcji na to nie zezwala. Ograniczenia i wyłączenia gwarancji i środków zaradczych w niniejszej Umowie mogą nie mieć zastosowania do Ciebie, ponieważ Twoja jurysdykcja może na nie nie zezwalać w Twojej sytuacji. W przypadku, gdy niektóre postanowienia niniejszej Umowy zostaną uznane przez właściwy sąd lub trybunał za niewykonalne, postanowienia te będą egzekwowane tylko w najszerszym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe warunki niniejszej Umowy pozostaną w pełnej mocy i efekcie.
Jakiekolwiek działanie firmy Hoplon w celu wykonania lub niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z praw wynikających z niniejszej Umowy, z mocy prawa lub na zasadzie słuszności, nie będzie uważane za zrzeczenie się tych lub jakichkolwiek innych praw lub środków zaradczych dostępnych w umowie, prawie lub w kapitale.

Niniejszym potwierdzam, że przeczytałem i rozumiem Umowę licencyjną użytkownika końcowego i zgadzam się, że przechodząc przez ten ekran lub instalując oprogramowanie, potwierdzam, iż zgadzam się na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy.